Frontline Tri-Act Xs 2-5Kg 3PipetyX0,5Ml

46,15

Opis

Frontline Tri-Act Xs 2-5Kg 3PipetyX0,5Ml

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

1 ml roztworu zawiera: fipronil – 67,6 mg, Permetryna –
504,8 mg SUBSTANCJA POMOCNICZA Butylohydroksytoluen (E321) 1,125
mg/ml.

 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania na skórę.

 

WSKAZANIA LECZNICZE DLA POSZCZEGÓLNYCH DOCELOWYCH GATUNKÓW
ZWIERZĄT

Leczenie i zapobieganie inwazjom pcheł i/lub kleszczy
połączone z działaniem odstraszającym owady: moskity, kąsające muchówki i/lub
komary. Leczenie i zapobieganie inwazjom pcheł Ctenocephalides felis oraz
zapobieganie inwazjom pchełCtenocephalides canis. Produkt eliminuje
istniejące pchły C.felis w ciągu 24 godzin. Jedno podanie produktu
zapobiega nowym inwazjom pcheł przez 4 tygodnie. U zwierząt ze
zdiagnozowanym  alergicznym, pchlim zapaleniem skóry produkt można
wykorzystywać jako element terapii. Produkt posiada właściwości
odstarszające przeciwko kleszczom(Dermacentor reticulatus) utrzymujące się od 7
dni do 4 tygodni po podaniu. Jakkolwiek pojedyncze kleszcze mogą przyczepiać
się i odpadać w ciągu pierwszych 24 godzin po inwazji. Produkt posiada natychmiastową
skuteczność roztoczobójczą przeciw Rhipicephalus sanguineus i Ixodes
ricinus, jeśli jednak kleszcze występują w momencie podania produktu, nie
wszystkie mogą być wyeliminowane w ciągu 48 godzin po podaniu. Produkt
posiada trwałą skuteczność roztoczobójczą przeciw kleszczom (Ixodes
ricinus, Dermacentor reticulatu  s,  Rhipicephalus
sanguineus) utrzymującą się przez 4 tygodnie.    Produkt
skutecznie odstrasza moskity (Phlebotomus perniciosus) przez 3 tygodnie oraz
komary (Culex pipiens) przez 4 tygodnie. Produkt wykazuje skuteczność
owadobójczą przeciw moskitom (Phlebotomus perniciosus)utrzymującą się przez 3
tygodnie. Produkt odstrasza i eliminuje muchy z rodzaju Stomoxys
calcitrans przez 5 tygodni.

 

DAWKOWANIE I DROGA PODAWANIA

Minimalna dawka zalecana wynosi 6,76 mg fipronilu/kg masy
ciała, oraz 50,48 mg/kg permetryny co odpowiada 0,1 ml roztworu do nakrapiania
na kg masy ciała. Użycie produktu powinno być poprzedzone potwierdzeniem wystąpienia
inwazji lub ryzyka wystąpienia inwazji pcheł i/lub kleszczy z jednoczesną
potrzeba użycia środka odstraszającego moskity i/lub komary i/lub kąsające
muchówki. Powtórzenie leczenia może być wskazane w zależności od narażenia na
ektopasożyty. W takich przypadkach odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić
co najmniej 4 tygodnie.    SPOSÓB PODANIA   :Wybrać
właściwą wielkość pipety w zależności od masy ciała psa. U psów o masie
większej niż 60 kg należy użyć kombinacji dwóch pipet o wielkościach najbardziej
odpowiednich dla masy ciała. Produkt należy podawać w dwóch miejscach, z
których nie będzie mógł zostać zlizany przez psa – u nasady szyi, przed
łopatkami oraz na środku szyi pomiędzy podstawą czaszki i łopatkami. Wyjąć
blister z pipetą z opakowania. Przeciąć nożyczkami blister wzdłuż przerywanej
linii lub otworzyć go odrywając zamknięcie po zgięciu oznaczonego rogu.
Trzymając pipetę pionowo z dala od twarzy i ciała odciąć jej końcówkę
nożyczkami. Rozsunąć sierść na grzbiecie zwierzęcia tak aby skóra stała się
widoczna. Dotknąć końcówką pipetki skórę. Nacisnąć pipetę a następnie wycisnąć
około połowy zawartości na środku szyi pomiędzy podstawą czaszki i łopatkami.
Powtórzyć aplikację u nasady szyi przed łopatkami wyciskając zawartość pipety
do końca. Aby uzyskać optymalny efekt należy upewnić się, że produkt
zastosowano bezpośrednio na skórę a nie na sierść.

 

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt chorych lub wracających do zdrowia.
Stosować wyłącznie u psów. Nie stosować u kotów ani u królików ze względu na
możliwość wystąpienia działań niepożądanych a nawet śmierci. Nie stosować
w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję
pomocniczą.

 

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA U
ZWIERZĄT

Z uwagi na brak odpowiednich danych, nie należy stosować
produktu u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni lub o masie ciała poniżej 2 kg.
Chronić oczy zwierzęcia przed kontaktem z produktem. Jest ważne aby produkt
został nałożony w miejscu, z którego zwierzę nie może go zlizać. Należy ponadto
uniemożliwić wzajemne wylizywanie się zwierząt poddanych zabiegowi. Ze względu
na unikalną fizjologię kotów, które nie są zdolne do metabolizowania pewnych
substancji, włączając permetrynę, produkt leczniczy weterynaryjny może
indukować u kotów konwulsje, które mogą prowadzić do śmierci. W razie
przypadkowego narażenia na kontakt (przez skórę), jeśli wystąpią działania
niepożądane, należy poddać kota kąpieli z zastosowaniem szamponu lub mydła i
szybko zwrócić się o pomoc do lekarza weterynarii. W celu zabezpieczenia kotów
przed przypadkową ekspozycją na produkt, należy leczone psy utrzymywać z daleka
od kotów do momentu wyschnięcia miejsca podania produktu. Istotnym jest
zapewnienie, aby koty nie czyściły miejsca aplikacji na sierści psa, który
został poddany leczeniu z zastosowaniem tego produktu. W przypadku narażenia
kota na tego typu ekspozycję należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza
weterynarii.

 

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB PODAJĄCYCH PRODUKTY
LECZNICZE WETERYNARYJNE ZWIERZĘTOM

Produkt może powodować podrażnienia skóry i oczu, dlatego
też należy unikać jego kontaktu ze skórą i oczami. Nie należy otwierać pipety w
pobliżu lub w kierunku twarzy. W razie przedostania się produktu do oczu lub
gdy oczy stają się podrażnione w trakcie podawania produktu należy je
natychmiast przemyć dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie utrzymuje się należy
zwrócić się o pomoc lekarską. W przypadku narażenia skóry na kontakt z
produktem lub jeśli skóra staje się podrażniona w trakcie podawania produktu
należy ją przemyć dużą ilością wody z mydłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się
lub nawraca należy zwrócić się o pomoc lekarską. Osoby ze znaną
nadwrażliwością na fipronil i/lub permetrynę powinny unikać kontaktu z
produktem. Połknięcie produktu jest szkodliwe. Należy unikać kontaktu z
ustami. Nie palić, nie pić i nie jeść podczas zabiegu. Myć ręce po zabiegu. W
razie połknięcia należy przepłukać usta i zwrócić się o pomoc lekarską w
razie wystąpienia objawów niepożądanych. Substancja pomocnicza
N-metylopirolidon może działać fetotoksycznie i teratogennie po znacznym
narażeniu, dlatego też kobiety w ciąży powinny nosić rękawiczki ochronne aby
uniknąć kontaktu z produktem. Nie należy dokonywać żadnych zabiegów na
leczonych zwierzętach do czasu wyschnięcia miejsca podania produktu. Dzieci nie
powinny bawić się ze zwierzętami poddanymi zabiegowi do czasu wyschnięcia
miejsca podania produktu. Dlatego nie zaleca się przeprowadzania zabiegu w
ciągu dnia. Zabieg powinno przeprowadzać się we wczesnych godzinach
wieczornych. Wkrótce po zabiegu zwierzęta nie powinny spać z właścicielami a w
szczególności z dziećmi. Pipety należy przechowywać w oryginalnym blistrze a po
użyciu, puste pipety należy natychmiast zutylizować we właściwy sposób,
uniemożliwiający dalszy dostęp. Inne środki ostrożności: Produkt jest
szkodliwy dla organizmów wodnych. Leczone psy nie powinny wchodzić do
zbiorników i cieków wodnych przez okres 2 dni po zabiegu.      

 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo rzadko po zastosowaniu produktu obserwowano takie
działania niepożądane jak: przemijające odczyny skórne w miejscu podania
(odbarwienie skóry, miejscowa utrata włosa, świąd, zaczerwienienie) oraz
uogólniony świąd lub utratę włosa. Po zabiegu obserwowano również intensywne
ślinienie, odwracalne objawy nerwowe (zwiększona wrażliwość na bodźce,
nadwrażliwość, drżenie mięśni, depresja, inne objawy nerwowe) lub wymioty.
Jeżeli dojdzie do wylizania produktu, może pojawić się krótkotrwałe intensywne
ślinienie i wymioty.

 

STOSOWANIE W CIĄŻY LUB LAKTACJI

Badania laboratoryjne z użyciem fipronilu lub permetryny
nie wykazały działania teratogennego lub toksycznego dla płodu. Bezpieczeństwo
produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie
zostało określone.Badania na zwierzętach laboratoryjnych wykazały działanie
teratogenne substancji pomocniczej N-metylopirolidonu po wielokrotnym podaniu
wysokich dawek. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza
weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

 

farba odporna na wilgoć, demontaż lampy citroen c3, serwis telefonów piotrków, sklep z częściami samochodowymi, audi a6c6 sedan, kalkulator graficzny casio

https://www.popko.pl/upload/streszczenia_modlitw/2009-02-21_rusinowice.pdf